Pierwsze kroki - rozpoczęcie działalności w wfirma.pl

Przedsiębiorca, który rozpoczął działalność gospodarczą i dokonuje rejestracji w serwisie wFirma.pl, ma do wyboru pakiet Księgowości online lub Menadżer sprzedaży (do obu pakietów można dołączyć moduł Magazyn służący do prowadzenia gospodarki magazynowej).

Informacje o tym, jak:
- założyć konto w systemie szczegółowo omawia artykuł: Zakładanie konta w systemie wFirma.pl
- jakie funkcje posiadają poszczególne pakiety prezentuje artykuł: Porównanie pakietów - wFirma.pl

Jeśli przedsiębiorca rozpoczynający prowadzenie działalności jeszcze nie dostarczył szczegółowych zgłoszeń do ZUS oraz urzędu skarbowego, może je przygotować bezpośrednio w systemie wFirma.pl w ramach pakietu Księgowości online lub Księgowość online + Rozbudowany magazyn. Sprawdźmy, jak powinny wyglądać pierwsze kroki nowego użytkownika w systemie.

Założenie działalności gospodarczej

Wniosek CEIDG-1 - rejestracja działalności

Rozpoczęcie działalności wiąże się z koniecznością złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej na formularzu CEIDG-1.

Dostarczenie dokumentu możliwe jest na kilka sposobów:

 • osobiście w wybranym urzędzie gminy;

 • poprzez wysłanie listem poleconym, przy czym podpis na wniosku musi być potwierdzony notarialnie;

 • przez wysłanie formularza elektronicznego, który jest dostępny na stronie internetowej CEIDG oraz Biuletynu Informacji Publicznej (BIP);

 • telefonicznie, gdzie po zakończeniu rozmowy przedsiębiorca otrzyma SMS z numerem swojego wniosku; następnie należy udać się do dowolnego urzędu gminy w celu podpisania przygotowanego druku CEIDG.

Rejestracja w urzędzie skarbowym i ZUS

Składając wniosek w CEIDG, działalność rejestruje się równolegle w urzędzie skarbowym, Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), jak i w Urzędzie Statystycznym (GUS).

Zgłoszenie do ZUS

Przedsiębiorca, który zarejestrował firmę, lecz nie dostarczył jeszcze dodatkowych zgłoszeń na deklaracji ZUS ZUA lub ZUS ZZA, może to wykonać za pośrednictwem systemu wFirma.pl:

 • deklaracja ZUS ZUA - dotyczy rejestracji przedsiębiorcy do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego, sporządza się poprzez zakładkę START » ZUS » DEKLARACJE ZGŁOSZENIOWE » DODAJ DEKLARACJĘ » ZGŁOSZENIE DO UBEZPIECZEŃ (ZUS ZUA);

 • deklaracja ZUS ZZA - dotyczy rejestracji przedsiębiorcy do ubezpieczenia zdrowotnego (np. gdy przedsiębiorca poza działalnością pracuje również na etat z wynagrodzeniem nie niższym niż minimalna krajowa), generuje się w zakładce START » ZUS » DEKLARACJE ZGŁOSZENIOWE » DODAJ DEKLARACJĘ » ZGŁOSZENIE DO UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO (ZUS ZZA).

Rozpoczęcie działalności - deklaracje ZUS

Przedsiębiorca powinien dokonać rejestracji do ZUS w ciągu 7 dni od momentu powstania obowiązku ubezpieczeń, czyli od momentu rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Więcej szczegółów związanych ze zgłoszeniem przedsiębiorcy do ZUS znajduje się w artykule: Zgłoszenie przedsiębiorcy do ubezpieczeń ZUS przez organ ewidencyjny.

Rejestracja dla celów VAT - druk VAT-R

Rozpoczęcie działalności gospodarczej wiąże się również z podjęciem decyzji czy być czynnym podatnikiem VAT. Jeżeli decyduje się on na rejestrację musi złożyć wniosek VAT-R, który wygeneruje w systemie przez zakładkę START » PODATKI » PODATEK VAT » DODAJ DEKLARACJĘ » ZGŁOSZENIE VAT R.

Rozpoczęcie działalności - zgłoszeniowe VAT

Zgłoszenie VAT-R przekazuje się do urzędu skarbowego za pośrednictwem poczty, osobiście lub jeśli przedsiębiorca posiada swój własny kwalifikowany podpis elektroniczny, wysyłkę można przeprowadzić bezpośrednio z systemu, o czym więcej w artykule: E-deklaracje.

Uzupełnianie danych o firmie w systemie wFirma.pl

Dane identyfikacyjne

Dane w zakładce USTAWIENIA » DANE PODSTAWOWE » DANE IDENTYFIKACYJNE są uzupełniane automatycznie na podstawie informacji, które wprowadzono przy zakładaniu konta. W tym miejscu można je również zmodyfikować. Po kliknięciu na opcję, wyświetli się okno, w którym, w zakładce OGÓLNE można uzupełnić brakujące dane lub je poprawić.

Rozpoczęcie działalności - dane identyfikacyjne

Adres prowadzenia działalności oraz adres na fakturze sprzedaży

Przy pobraniu danych z GUS podczas zakładanie konta w serwisie adres uzupełnia się automatycznie. Jeśli nie został wówczas uzupełniony, użytkownik może w tej zakładce sam dodać adresy (zameldowania, zamieszkania, korespondencyjny, ten który będzie widoczny na fakturze). Adres można uzupełnić lub poprawić w zakładce ADRES.

Rozpoczęcie działalności - adres

Rachunki bankowe

W tej zakładce, przy pomocy opcji DODAJ RACHUNEK możliwe jest dodanie rachunków bankowych firmy. Wprowadzony numer rachunku bankowego będzie się pojawiał w danych sprzedawcy na wystawionej fakturze.

rozpoczęcie działalności - dodaj rachunek

Rodzaj firmy i właściciele

W zakładce należy określić rodzaj firmy:

 • osoba fizyczna - opcję należy zaznaczyć w przypadku prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej osoby fizycznej. W kolejnym kroku uzupełniamy dane właściciela firmy.

Rozpoczęcie działalności - rodzaj firmy

 • podmiot niebędący osobą fizyczną - zaznaczają wspólnicy spółki cywilnej oraz spółki osobowe/kapitałowe prawa handlowego np. spółki jawne. Dla podmiotu niebędącego osobą fizyczną należy dodać wszystkich jej właścicieli poprzez funkcję DODAJ WŁAŚCICIELA, określając z osobna informacje dotyczące udziałów, adresu zamieszkania, a także danych o opłacanych składkach ZUS oraz adresie urzędu skarbowego.

Rozpoczęcie działalności - spółka

Weryfikacja firmy

Użytkownik może zweryfikować firmę jeśli chce korzystać z usługi wysyłki e-deklaracji przy wykorzystaniu podpisów pracowników wfirma.pl oraz przy korzystaniu z platformy Pasejo. Usługa weryfikacji jest płatna 10 zł brutto.

Rozpoczęcie działalności - weryfikacja

Więcej informacji dotyczących weryfikacji firmy znajduje się w artykule: Weryfikacja firmy.

Ustawienia podatków i ZUS

Ogólne ustawienia podatków

Jeśli przedsiębiorca wybrał pakiet:

 • MENEDŻER SPRZEDAŻY - należy uzupełnić jedynie datę rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej;

Rozpoczęcie działalności - miesiąc rozpoczęcia prowadzenia działalności

 • KSIĘGOWOŚĆ ONLINE - należy uzupełnić datę rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej i miesiąc rozpoczęcia księgowości w wFirma.pl, formę deklaracji i dane wystawcy deklaracji.

Rozpoczęcie działalności - ustawienia ogólne podatków

Jeżeli przenosisz firmę z innego systemu w trakcie roku możesz skorzystać z funkcji ułatwiających przenoszenie danych, co dokładnie wyjaśniają artykuły:
przenoszenie księgowości w trakcie roku,
przenoszenie księgowości na przełomie roku.

Mikrorachunek podatkowy

Przedsiębiorca jest zobowiązany wygenerować swój indywidualny rachunek bankowy do wpłaty VAT, PIT i CIT tak zwany mikrorachunek podatkowy. Mikrorachunek podatkowy przedsiębiorca powinien wygenerować na podstawie swojego numeru NIP za pomocą Generatora mikrorachunku podatkowego na stronie Ministerstwa Finansów. Wygenerowany mikrorachunek podatkowy należy uzupełnić w zakładce USTAWIENIA » PODATKI » OGÓLNE w pozycji INDYWIDUALNE KONTO BANKOWE - MIKRORACHUNEK. Po wprowadzeniu numeru rachunku należy kliknąć w opcję POTWIERDŹ POPRAWNOŚĆ i zapisać.

Rozpoczęcie działalności - dodawanie mikrorachunku

W przypadku spółek w zakładce USTAWIENIA » PODATKI » OGÓLNE w pozycji INDYWIDUALNE KONTO BANKOWE - MIKRORACHUNEK należy podać wygenerowany numer mikrorachunku dla spółki, wówczas na dany numer mikrorachunku podatkowego należy dokonać wpłat podatku VAT oraz zaliczek na podatek dochodowy za pracowników.

Jeżeli założona działalność będzie w formie spółki to każdy współwłaściciel powinien wygenerować na swój NIP indywidualny mikrorachunek podatkowy i wpłacać na niego zaliczki na podatek dochodowy za siebie. Taki mikrorachunek należy wprowadzić do systemu przez zakładkę USTAWIENIA » DANE PODSTAWOWE » RODZAJ FIRMY I WŁAŚCICIELE. W oknie należy kliknąć DODAJ WŁAŚCICIELA (jeżeli użytkownik dopiero wprowadza dane do systemu) lub znaczyć dodanego już do systemu współwłaściciela i wybrać opcję MODYFIKUJ » MODYFIKUJ. Wówczas w oknie, które się pojawi numer mikrorachunku podatkowego należy wprowadzić w zakładce URZĄD SKARBOWY, w pozycji INDYWIDUALNE KONTO BANKOWE - MIKRORACHUNEK. Po uzupełnieniu danych należy kliknąć opcję POTWIERDŹ POPRAWNOŚĆ i zapisać.

Rozpoczęcie działalności - dodawanie mikrorachunku współwłaściciela

Więcej informacji o mikrorachunku podatkowym znajduje się w artykule Indywidualne konto bankowe - mikrorachunek podatkowy

Podatek dochodowy

W kolejnym kroku użytkownik określa urząd skarbowy właściwy dla podatku dochodowego oraz rodzaj prowadzonej ewidencji (KPiR lub Ewidencję Przychodów).

Następnie dla KPiR należy określić:

 • formę opodatkowania wskazaną w CEIDG-1 (zasady ogólne, podatek liniowy),

 • rodzaj zaliczki (miesięczna lub kwartalna),

 • sposób numeracji KPiR,

 • metodę rozliczania kosztów,

 • sposób księgowania składki na ubezpieczenie społeczne właściciela,

Dodatkowo użytkownik ma możliwość uruchomienia funkcji automatycznego wyliczania różnic kursowych.

Rozpoczęcie działalności - podatek dochodowy

Podatnik rozliczający się w oparciu o Ewidencję Przychodów określa:

 • domyślną stawkę ryczałtu (opcjonalnie),

 • rodzaj zaliczki (miesięczna lub kwartalna).

Rozpoczęcie działalności - ewidencja przychodów

Podatek VAT

Jeśli jesteśmy czynnymi podatnikami VAT należy zaznaczyć opcję PŁATNIK VAT i uzupełnić:

 • właściwość urzędu dla celów VAT,

 • szczegółowe informacje dotyczące planowanego charakteru rozliczeń,

 • informację o rejestracji w ramach procedury MOSS,

 • informację na temat rejestracji dla celów transakcji wewnątrzwspólnotowych (VAT-UE),

Rozpoczęcie działalności - płatnik VAT

Podatnicy zwolnieni z VAT pozostawiają pustą kratkę PŁATNIK VAT i uzupełniają informacje:

 • właściwość urzędu dla celów VAT,

 • podstawę prawną zwolnienia z VAT,

 • informację na temat rejestracji dla celów transakcji wewnątrzwspólnotowych (VAT-UE).

Rozpoczęcie działalności - podatnik zwolniony z VAT

ZUS

W tej zakładce użytkownik wprowadza indywidualny numer rachunku składkowego, definiuje schemat opłacania składek oraz podstawowe informacje związane ze składkami na ubezpieczenia.

Rozpoczęcie działalności - ZUS

Comiesięczne obowiązki przedsiębiorcy

Prowadząc działalność gospodarczą ustawodawca nałożył na przedsiębiorcę określone obowiązki. Wśród nich wymienia się w szczególności:

 • Odprowadzanie składek na ubezpieczenia ZUS. Deklarację ZUS generuje się za pośrednictwem zakładki START » ZUS » DEKLARACJE ROZLICZENIOWE » DODAJ DEKLARACJĘ,

 • Odprowadzanie podatku dochodowego , który można obliczyć w zakładce START » PODATKI » PODATEK DOCHODOWY » WYLICZ PODATEK,

 • Rozliczanie podatku VAT - plik JPK V7 sporządza się w zakładce START » PODATKI » JEDNOLITY PLIK KONTROLNY » DODAJ » DODAJ JPK V7,

 • wysyłkę deklaracji do Urzędu Skarbowego.

We wszystkich comiesięcznych obowiązkach pomogą funkcjonalności serwisu wFirma.pl, o czym więcej w artykułach: