Pierwsze kroki - rozpoczęcie działalności w wfirma.pl

Złożenie wniosku CEIDG-1 czyli rozpoczęcie działalności

Rozpoczęcie działalności wiąże się z koniecznością złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej na formularzu CEIDG-1.
Dostarczenie dokumentu możliwe jest na wiele sposobów:

 • osobiście w wybranym urzędzie gminy;

 • poprzez wysłanie listem poleconym, przy czym podpis na wniosku musi być potwierdzony notarialnie;

 • przez wysłanie formularza elektronicznego, który jest dostępny na stronie internetowej CEIDG oraz Biuletynu Informacji Publicznej (BIP);

 • telefonicznie.

Rejestracja w US i ZUS 

Składając wniosek w CEIDG działalność jest rejestrowana równolegle w Urzędzie Skarbowym, Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) jak i w Urzędzie Statystycznym (GUS). Dodatkowo przedsiębiorca rozpoczynając działalność musi dokonać rejestracji szczegółowej w ZUS (wniosek można złożyć wraz z CEIDG-1 lub przesłać bezpośrednio do ZUS) składając:

 • druk ZUS ZUA (BIURO » DEKLARACJE » ZGŁOSZENIOWE ZUS » DODAJ DEKLARACJĘ) - rejestracja przedsiębiorcy do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego
 • druk ZUS ZZA (BIURO » DEKLARACJE » ZGŁOSZENIOWE ZUS » DODAJ DEKLARACJĘ)- rejestracja przedsiębiorcy do ubezpieczenia zdrowotnego (np. gdy przedsiębiorca poza działalnością pracuje również na etat z wynagrodzeniem nie niższym niż minimalna krajowa.

Rozpoczęcie działalności gospodarczej wiąże się również z podjęciem decyzji czy być czynnym podatnikiem VAT. Jeżeli przedsiębiorca decyduje się na rejestrację jako czynny podatnik VAT musi złożyć wniosek VAT-R, który wygeneruje w programie (BIURO » DEKLARACJE » PODATEK VAT » DODAJ DEKLARACJĘ » ZGŁOSZENIE VAT R). 

Założenie konta w systemie wfirma.pl

W celu założenia konta w systemie wfirma.pl wystarczy przejść na stronę Zakładanie konta, uzupełnić e-mail i hasło jakie będzie używane przy logowaniu. Wymagana jest również akceptacja regulaminu.

Po założeniu konta rozpoczyna się darmowy 30-dniowy okres próbny (podczas niego system działa w pełnej funkcjonalności stąd od razu jest gotowy do wprowadzania poprawnych danych). Następnym krokiem jest wybór pakietu z jakiego użytkownik będzie korzystał:

 • ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ (właściwy gdy z system ma służyć głównie fakturowaniu) z możliwością rozszerzenia o Rozbudowany magazyn

 • KSIĘGOWOŚĆ ONLINE (właściwy gdy system ma służyć zarówno fakturowaniu jak i prowadzeniu ewidencji podatkowych w postaci uproszczonej księgowości podatkowej i wyliczaniu podatków) z możliwością rozszerzenia o Rozbudowany magazyn

Rozpoczęcie działalności - wybór

Porównanie funkcjonalności poszczególnych pakietów dostępne jest tutaj

Po wyborze pakietu należy uzupełnić NIP dane zostaną automatycznie pobrane z GUS i uzupełnią wymagane pola. Jeżeli użytkownik nie ma jeszcze zarejestrowanej działalności gospodarczej może wybrać tryb “Uzupełnij Później”.

Rozpoczęcie działalności - GUS

 

Uzupełnianie podstawowych danych w systemie wfirma.pl

Aby system działał poprawnie należy uzupełnić dane w zakładce USTAWIENIA dotyczące firmy jak i wybranej formy opodatkowania (będzie widoczna na CEIDG-1). W wielu miejscach systemu znajduje się  znak zapytania - po jego kliknięciu pojawi się okno z  wyjaśnieniem pola/funkcji. 

Dane firmy (USTAWIENIA >> FIRMA>> Dane podstawowe)

Przedłuż lub zmień pakiet

W tym miejscu możemy zmienić aktualny pakiet na inny bądź rozszerzyć go o magazyn jak też przedłużyć pakiet dokonując za niego płatności. W trakcie okresu testowego możesz dowolnie zmieniać pakiety, nie tracąc żadnych wprowadzonych danych.  

Dane identyfikacyjne

W przypadku jeśli pobraliśmy dane z GUS system automatycznie je uzupełni. Jeśli nie, należy samodzielnie uzupełnić dane.


Rozpoczęcie działalności - dane

Forma działalności i właściciele

Rodzaj firmy:

  • osoba fizyczna - jeśli prowadzona jest przez osobę fizyczną;

  • podmiot niebędący osobą fizyczną - Zaznaczają wspólnicy spółki cywilnej oraz spółki osobowe/kapitałowe prawa handlowego np. spółki jawne

Jeśli wybraliśmy osobę fizyczną wpisujemy dane właściciela natomiast jeśli podmiot niebędący osobą fizyczną należy dodać wszystkich jej właścicieli, określając z osobna informacje dotyczące udziałów, adresu zamieszkania, a także danych o opłacanych składkach ZUS oraz adresie urzędu skarbowego. 

Rozpoczęcie działalności - forma działalności

Adres prowadzenia działalności / adres na fakturze sprzedaży

Przy poborze danych z GUS adres uzupełnia się automatycznie. Jeśli nie, użytkownik może sam dodać adresy.

Rozpoczęcie działalności - adres prowadzenia działalności

Rachunki bankowe

W tej zakładce po wybraniu opcji DODAJ RACHUNEK możliwe jest dodanie rachunków bankowych firmy. Wprowadzony numer rachunku będzie się pojawiał w danych sprzedawcy na fakturze.


Rozpoczęcie działalności - rachunek bankowy

Weryfikacja firmy

W tej zakładce użytkownik może zweryfikować firmę jeśli chce korzystać z usługi wysyłki e-deklaracji przy wykorzystaniu podpisów pracowników wfirma.pl oraz przy korzystaniu z platformy Pasejo. Jest ona płatna 10 zł.


Rozpoczęcie działalności - weryfikacja

Dane dotyczące podatków i ZUS (USTAWIENIA >> FIRMA>> Podatki)

Ogólne

Jeśli wybraliśmy pakiet:

 • ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ - uzupełnić należy jedynie datę rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej;

Rozpoczęcie działalności - data

 • KSIĘGOWOŚĆ ONLINE - uzupełnić należy datę rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej i miesiąc rozpoczęcia księgowości w wfirma.pl, formę deklaracji i dane wystawcy deklaracji.

Rozpoczęcie działalności - ogólne

Jeżeli przenosisz firmę z innego systemu w trakcie roku skorzystać z funkcji ułatwiających przenoszenie księgowości w trakcie roku lub przenoszenie księgowości na przełomie roku. 

Podatek dochodowy

W tej zakładce użytkownik wybiera:

 • urząd skarbowy właściwy dla podatku dochodowego,

 • rodzaj prowadzonej przez podatnika ewidencji,

 • formę opodatkowania wskazaną w CEIDG-1,

 • zaliczkę, jaka będzie odprowadzana przez podatnika do urzędu,

 • sposób numeracji (jeżeli prowadzona jest KPiR).

 • metodę rozliczania kosztów

Rozpoczęcie działalności - podatek dochodowy

Podatek VAT

Jeśli jesteśmy podatnikami VAT wypełniamy:

 • właściwość urzędu dla celów VAT,
 • szczegółowe informacje dotyczące planowanego charakteru rozliczeń,
 • informację na temat rejestracji dla celów transakcji wewnątrzwspólnotowych (VAT-UE).

Rozpoczęcie działalności - płatnik VAT

Jeśli nie jesteśmy płatnikami VAT wypełniamy:

 • właściwość urzędu dla celów VAT,
 • podstawę zwolnienia z VAT
 • informację na temat rejestracji dla celów transakcji wewnątrzwspólnotowych (VAT-UE).

Rozpoczęcie działalności - VAT

ZUS

W tej zakładce użytkownik definiuje schemat opłacania składek oraz podstawowe informacje związane ze składkami na ubezpieczenia. 

Rozpoczęcie działalności - ZUS

Comiesięczne obowiązki przedsiębiorcy

Prowadząc działalność gospodarczą ustawodawca nałożył na przedsiębiorcę określone obowiązki. Wśród nich wymienia się w szczególności:

 • Odprowadzanie składek na ubezpieczenia ZUS (BIURO » DEKLARACJE » ROZLICZENIOWE ZUS » DODAJ DEKLARACJĘ)
 • Odprowadzanie podatku dochodowego (BIURO » DEKLARACJE » ROZLICZENIOWE ZUS » PODATEK DOCHODOWY)
 • Rozliczanie podatku VAT (BIURO » DEKLARACJE » PODATEK VAT » DODAJ DEKLARACJĘ).
 • Generowanie i wysyłka deklaracji do Urzędu Skarbowego.

We wszystkich tych comiesięcznych obowiązkach pomogą funkcjonalności serwisu wfirma.pl: